Vakantie in Tsjechië:CZeCOTTourmapsOost BohemenUNESCOVerkeersregelingenGEOFUN
loading...
Toeristische navigator
Viki
Officiële toeristische website van de regio Pardubice
Tsjechië
Bewolkt 0°C
weer

Weer - Pardubice

22.1. (00:30)
vandaag
Bewolkt
0°C
23.1.
morgen
Betrokken
0°C/-1°C
24.1.
maandagBetrokken
0°C/-3°C
25.1.
dinsdagBetrokken
2°C/0°C
Bron: Weer Meteocentrum

Clausule

Pardubický kraj, identificatienummer: 70892822, gevestigd te Komenského náměstí 125, Pardubice, (hierna tevens te noemen "de Exploitant") is de Exploitant van het internetportaal Oost-bohemen.info, door middel waarvan zij informatie en diensten aanbiedt als gedefinieerd in de inhoud van het portaal (hierna te noemen "het Portaal"aangeboden wordt op deze domeinen:

 • boheme-est.info
 • bohemia-del-este.info
 • bohemia-orientale.info
 • czechy-wschodnie.info
 • east-bohemia.info
 • east-bohemia.ru
 • oost-bohemen.info
 • ostboehmen.info
 • vychodni-cechy.info

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens voor gebruikers van het Portaal

1) De persoonsgegevens op het Portaal worden verwerkt door de provincie Pardubice, identificatienr.: 70892822, gevestigd te Komenského náměstí 125, Pardubice, (hierna tevens te noemen “de Beheerder”), die tevens de exploitant is van het Portaal, via welke de provincie informatie en diensten levert zoals gedefinieerd in de inhoud van het Portaal in bovengenoemde domeinen.

2) Functionaris voor gegevensbescherming:

 • Naam: Mgr. David Venzara, MPA
 • Postadres: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
 • E-mailadres: poverenec@pardubickykraj.cz
 • Telefoon: +420 466 026 117, +420 601 169 693

3) De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van de wettelijke verplichting van de beheerder zoals bepaald in art. 1 lid 4 van Wet nr. 129/2000 op de provincies, zoals gewijzigd. Concreet betreft het het vervullen van de verplichting om zorg te dragen voor een veelzijdige ontwikkeling van het provinciale grondgebied en de behoeften van de inwoners. Een van de belangrijkste aspecten in de zorg voor het provinciale grondgebied is het toerisme, waarbij de Exploitant toeristen middels het genoemde Portaal informatie biedt over mogelijkheden op het gebied van accommodatie, maaltijden en vrijetijdsbesteding op zijn grondgebied. Een andere wettelijke verplichting vanuit dit oogpunt wordt geregeld door Wet nr. 248/2000 inzake de ondersteuning van regionale ontwikkeling, zoals gewijzigd. Concreet betreft het art. 14 lid 3 sub b) en c), volgens welke de Exploitant een ontwikkelingsstrategie voor het territoriale grondgebied van de provincie goedkeurt en verwezenlijkt, de vervulling ervan volgt en beoordeelt (sub b)) en de ontwikkeling van de in de provinciale ontwikkelingsstrategie gedefinieerde regio’s ondersteunt (sub c)). De zodanig gedefinieerde verplichtingen worden door de provincie verwezenlijkt middels het Portaal, dat helpt bij een betere oriëntatie bij de planning van regionale ontwikkeling en het vaststellen van financiële middelen voor de verwezenlijking ervan.

4) Indien u zich hebt aangemeld voor de maandelijkse nieuwsbrief, dan wordt uw persoonsgegeven in de vorm van uw e-mailadres tevens gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich afmelden door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief. Daarmee wordt uw e-mailadres verwijderd uit de database.

5) Bij de verwerking van persoonsgegevens vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op grond waarvan handelingen zouden worden uitgevoerd of besluiten genomen waarvan de inhoud een inmenging in de rechten of legitieme belangen van de inwoners zou zijn.

6) De Beheerder verwerkt de persoonsgegevens middels de Verwerker, zijnde World Media Partners, s.r.o. gevestigd te Táboritská 23, 130 00 Praag 3, identificatienr. 26208075 (hierna te noemen “de Verwerker”). De Verwerker is de eigenaar en exploitant van het CZeCOT informatiesysteem (voor meer informatie, zie www.czecot.info), in het kader waarvan het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens gedefinieerd in punt 12 van dit bijvoegsel en de navolgende plaatsing ervan op de afzonderlijke portalen plaatsvindt. De Verwerker is op grond van de contractuele relatie met de Beheerder gerechtigd en verplicht om de persoonsgegevens van de gebruikers te verwerken in de mate en op de wijze geregeld in deze informatie. De Verwerker is gerechtigd om de door gebruikers verstrekte persoonsgegevens te verwerken met als doel deze te gebruiken voor alle door de Verwerker geëxploiteerde of technisch ondersteunde portalen. Indien de contractuele relatie tussen de Beheerder en de Verwerker wordt beëindigd, dan moeten alle in dit bijvoegsel vermelde rechten uitsluitend worden uitgeoefend bij de Verwerker, die er na beëindiging van de contractuele relatie de Beheerder van wordt.

7) Persoonsgegevens worden alleen gedurende de noodzakelijke periode verwerkt en wel tot de betrokkene verklaart niet meer op het genoemde Portaal voor te willen komen. Na deze verklaring worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij er een legitieme reden is om ze te bewaren. Dit recht kan uiteraard ook worden uitgeoefend inzake gegevens die betrekking hebben op informatie over een rechtspersoon. Ook deze worden verwijderd indien u niet akkoord gaat.

8) Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u het recht om:

 • informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • inzage in uw persoonsgegevens te vragen;
 • correctie van onjuiste persoonsgegevens te vragen (als u van mening bent dat de door de provincie verwerkte persoonsgegevens niet juist zijn);
 • verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan te vragen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die u aan de provincie hebt verstrekt te vragen;
 • een klacht in te dienen bij het toezichthoudend orgaan.

9) Uw verzoeken zullen altijd naar behoren worden beoordeeld en afgehandeld in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

10) U kunt uw toestemming om vermeld te worden op het Portaal op elk gewenst moment intrekken. U kunt uw toestemming intrekken op elke wijze die de verwerking ervan mogelijk maakt, per voorkeur door zich te richten tot de functionaris voor gegevensbescherming, wiens contactgegevens staan vermeld in punt 2 van dit document. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken worden uw persoonsgegevens verwijderd zoals vermeld in punt 7 van dit document.

 • Gebruikers (geregistreerde bezoekers) van het Portaal kunnen online bekijken welke gegevens wij bewaren en deze geheel gratis actualiseren na aanmelding op https://users.czecot.com, of hun account hier deactiveren of verzoeken om de verwijdering ervan.
 • De exploitanten van de gepresenteerde objecten en entiteiten kunnen hun gegevens online en geheel gratis actualiseren via www.aktualizuj.me, of hier verzoeken hun presentatie te deactiveren.

11) U kunt uw rechten uitoefenen via de functionaris voor gegevensbescherming, wiens contactgegevens staan vermeld in punt 2 van dit document.

12) Binnen het Portaal worden de volgende persoonsgegevens van gebruikers (geregistreerde bezoekers) beheerd:

 • e-mailadres;
 • overige gegevens die u vrijwillig verstrekt (voor- en achternaam, bijnaam, adres, telefoon, geboortedatum)

13) Binnen het Portaal kunnen bij de gepresenteerde objecten, evenementen of entiteiten persoonsgegevens voorkomen, en wel in de mate:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoon.

14) De verstrekte persoonsgegevens worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt (d.w.z. verzameld, bewaard en verder gebruikt):

 • het gebruik van diensten verstrekt door de beheerder van de persoonsgegevens of derden, zoals de steden in de regio en de afzonderlijke toeristische gebieden, ten behoeve van hun toeristische presentaties en gidsen;
 • het beheer van gebruikersaccounts en het aanpassen van de door de beheerder van de persoonsgegevens verstrekte diensten aan de behoeften en interesses van individuele gebruikers;
 • het verzenden van de nieuwsbrief volgens punt 4, en wel overeenkomstig Wet nr. 480/2004 inzake enkele diensten van de informatiemaatschappij, zoals gewijzigd.

Werking van het reserveringssysteem voor accommodatiediensten

De exploitant verwerkt persoonsgegevens die worden ingevoerd in het reserveringsformulier voor accommodatiediensten via de verwerker, nl. het partnerbedrijf MITON, s.r.o., identificatienr. 259 75 234, gevestigd te Lihovarská 1060/12, Praag 9 (hierna te noemen "Verwerker-RS"). De Verwerker is de exploitant van het Previo-systeem (voor meer informatie, zie www.previo.cz).

Deze Verwerker-RS draagt de verstrekte persoonsgegevens over aan de Verwerker, die er gebruikersaccounts mee creëert in het CZeCOT-informatiesysteem en die gebruikt worden door het Portaal.

De Verwerker-RS is op grond van de contractuele relatie met de exploitant van het reserveringssysteem voor accommodatiediensten, Destinační společností Východní Čechy, identificatienr.: 75126842, gevestigd te nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice, gerechtigd en verplicht om de persoonsgegevens van de gebruikers te verwerken in de mate en op de wijze geregeld in deze voorwaarden.

Cookies

De exploitant gebruikt gegevensbestanden "cookies", die bij een bezoek aan de portal op uw apparaat worden opgeslagen. Door onze diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de opslag en het gebruik ervan. U kunt de tools in uw browser gebruiken om alle cookies te weigeren, uit te schakelen of te verwijderen. Als u onze permanente cookie weigert of verwijdert, zijn sommige functies van onze website niet voor u beschikbaar, namelijk gebruikerslogin en het gebruik van de reisplanner.

Google Analytics, beheerd door Google, Inc., wordt gebruikt om websiteverkeer te meten en te analyseren. op basis van cookies. Daarin worden de gedetecteerde IP-adressen geanonimiseerd en wordt de remarketingservice niet gebruikt. De opslag van gegevens in deze dienst is niet beperkt in de tijd.

Vijandige aanvallen

Alle ingrepen met als doel het wissen, verplaatsen of wijzigen van de inhoud van de webpagina’s, aanvallen met als doel het vertragen of verhinderen van het inlezen van de webpagina’s, het verstoren van sommige functies, DoS of DdoS, of andere soortgelijke bezigheden, uitgevoerd door andere personen dan partners die gemachtigd zijn tot het beheer van de inhoud van de webpagina’s, worden als strafbaar feit beschouwd. In dat geval geldt de boven opgegeven informatie met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens niet. Identificatiegegevens van de dader worden onmiddellijk aan politie en andere organen doorgegeven.

Garantie en aansprakelijkheid

Noch de Exploitant noch zijn medewerkers, de beheerder van het portaal en geen van zijn medewerkers stelt zich aansprakelijk voor de inhoud van de webpagina’s van het portaal en garandeert niet de juistheid of volledigheid van de hier verstrekte informatie, grafische vormgeving, tekst, links of ander materiaal en is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte, incidentele of consequente schade die ontstaan kon zijn door gebruik van dit materiaal, inclusief, maar niet alleen, verloren gegaan inkomen of misgelopen winst. De inhoud wordt aangeboden zonder enige garantie en geheel op eigen risico.

Bescherming auteursrechten

Het portaal is een auteurswerk, hetzij als geheel of als zijn afzonderlijke onderdelen. De auteursrechten zijn eigendom en in beheer van de Exploitant.
Het is toegestaan om uittreksels uit de webpagina’s van het portaal op een lokale computer op te slaan en hun kopieën alleen voor eigen, niet-commercieel gebruik te drukken. Enige andere manier van gebruik, reproductie, vertaling, aanpassing, wijziging, andere verandering, distributie of opslaan van de webpagina’s van het portaal in enige vorm en met enige middelen, hetzij als geheel of gedeeltelijk, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Exploitant verboden.

Producten en diensten van partners die op de webpagina’s zijn vermeld, informatie over hen en hun afbeeldingen, alsmede ook andere producten kunnen met andere rechten van de betrokken personen beschermd worden. Namen en omschrijvingen van producten, diensten, bedrijven, personen, maatschappijen en organisaties kunnen geregistreerde handelsmerken van de betreffende eigenaren zijn. Op de webpagina’s van dit portaal kunnen zich ook auteurswerken van andere personen bevinden.

Beëindiging

de Exploitant behoudt zich het recht voor om uw gebruik van een webpagina of uw toegang tot deze webpagina te beëindigen indien wordt geconcludeerd dat één van de bepalingen van deze clausule of één van de geldige wettelijke voorschriften door u zijn geschonden, of indien uw gedrag op de webpagina als ongepast of onaanvaardbaar beschouwd wordt.

Recht op wijzigingen voorbehouden

de Exploitant behoudt zich het recht voor om deze Verklaring zo nodig te actualiseren of te wijzigen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op deze webpagina aangekondigd.

Vind je activiteit